A törvényességi ellenőrzést végző szervek feladatai

A Nemzetbiztonsági Bizottság feladatai

 • Kivizsgálhatja a nemzetbiztonsági szolgálatok jogellenes tevékenységére utaló panaszokat.
 • Ha valamely nemzetbiztonsági szolgálat jogszabályellenes vagy nem rendeltetésszerũ tevékenységét feltételezi, vizsgálat lefolytatására felkérheti a minisztert.
 • Ha valamely nemzetbiztonsági szolgálat jogszabályellenes mũködését észleli, ténymegállapító vizsgálatot folytathat le.
 • Ha bármely módon valamely nemzetbiztonsági szolgálat jogszabályellenes vagy nem rendeltetésszerũ mũködését észleli, felhívhatja a minisztert a szükséges intézkedés megtételére, és kezdeményezheti a felelősség megvizsgálását.
 • Véleményezi a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének részletes tervezetét, a titkos információgyũjtésre jogosult egyéb szervezetek költségvetésének e tevékenységgel kapcsolatos tételeit, illetve az éves költségvetési törvény végrehajtásáról szóló részletes beszámoló tervezetét, a törvényjavaslatok tárgyalása során az elfogadásra vonatkozóan javaslatot tesz az Országgyũlésnek.
 • Kinevezésük előtt meghallgatja a főigazgatói tisztségre jelölt személyeket, alkalmasságukról állást foglal.

Az Állami Számvevőszék feladatai

 • Az állami Számvevőszék törvényben meghatározott feladatkörében - az e törvényben meghatározott kivételekkel - általános hatáskörrel végzi az államháztartás ellenőrzését.
 • Az állami Számvevőszék ellenőrzi a központi költségvetés szerkezeti rendjébe tartozó fejezetek mũködését, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és az elkülönített állami pénzalapoknak a felhasználását, valamint a helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodását.
 • Ellenőrzi az állami költségvetésből gazdálkodó szerveket (intézményeket), valamint az állami költségvetésből nyújtott támogatás vagy az állam által meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználását.
 • Az állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közremũködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatai

 • Végzi a központi költségvetési szervek - ideértve az NBSZ-t is - pénzügyi ellenőrzését (benne a közbeszerzési és pályázati rendszerek ellenőrzését is), továbbá az államháztartás alrendszereiből, valamint az európai uniós forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezeteknek céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerũ felhasználására kötött (ideértve az ezen kedvezményezettek által a felhasználással összefüggésben kötött szerződések jogszerũségének, valamint a szerződésekben foglaltak teljesülésének vizsgálatát is) szerződések ellenőrzését.
 • A rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok ellenőrzését tevékenységük sajátosságainak és a külön törvényekben foglaltaknak megfelelően hajtja végre, illetve az ellenőrzés nem terjedhet ki e szervek titkos információgyũjtéssel kapcsolatos dokumentumaira, informatikai rendszereire és tevékenységére.

Alapvető Jogok Biztosának közfeladata

 • Az AJBH közfeladata az alapvető jogok hatékony, egységes szemléletű és legteljesebb védelme a vonatkozó törvényekben meghatározottak szerint.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának feladata

 • A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

Vissza