Igazgatóságok, Önálló főosztályok

Az igazgatóságok törvényben meghatározott feladatai

Nemzeti Kibervédelmi Intézet

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet (továbbiakban: NKI) szervezetén belül három szakmai terület került kialakításra:

 • a kibertérből érkező támadásokkal és fenyegetettségekkel közvetlenül foglalkozó incidenskezelési szakterület (GovCERT = Kormányzati Eseménykezelő Központ);
 • a jogszabályi előírások ellenőrzésével és érvényesítésével foglalkozó hatósági szakterület, a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH);
 • a védelmi képességek fejlesztését és üzemeltetését támogató biztonságirányítási-, és sérülékenység-vizsgálati szakterület.

Jogi Főosztály

 • jogi, igazgatási eszközökkel biztosítja az NBSZ rendeltetésszerű működését, ennek keretében koordinálja és végzi az NBSZ tárcaközi jogszabályalkotó tevékenységét, a belső szabályozók kodifikációját;
 • ellátja az NBSZ jogi képviseletét a peres, illetve peren kívüli eljárásokban, biztosítja az NBSZ polgári jogi igényeinek érvényesítését, érdekvédelmét;
 • ellátja az NBSZ-hez érkező panaszok és közérdekű bejelentések fogadásával és megválaszolásával kapcsolatos feladatokat;
 • végzi a fegyelmi és kártérítési tevékenység szakirányítását, koordinálását és felügyeletét;
 • szervezi és koordinálja a közösségi és nemzeti pályázatok előkészítésével, benyújtásával és végrehajtásával összefüggő feladatokat;
 • ellátja az NBSZ külső-belső levelezésével, ügyiratkezelésével kapcsolatos feladatokat;
 • ellátja a minősített adat védelmével összefüggő jogszabályokban meghatározott felügyeleti feladatokat.

Személyzeti Igazgatási Főosztály

 • a hivatásos és közalkalmazotti állomány személy- és munkaügyi kérdéseivel kapcsolatos feladatok ellátása, a kapcsolódó nyilvántartások vezetése;
 • a személyi állomány iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésével, továbbképzésével összefüggő feladatok ellátása;
 • a hivatásos és közalkalmazotti állomány illetményének és egyéb járandóságainak, valamint a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak járandóságainak számfejtése;
 • szociális és kegyeleti tevékenység ellátása;
 • az NBSZ személyi állománya egészségügyi alapellátásának, továbbá alkalmassági és szűrővizsgálatainak biztosítása;
 • munka- és tűzvédelmi feladatok tervezése, koordinálása, ellátása;
 • az NBSZ nyugállományú tagjaival való kapcsolattartás.

Gazdasági Vezető

 • a költségvetési törvényben meghatározott előirányzati keret alapján az NBSZ, mint önálló gazdálkodást folytató költségvetési szerv önálló költségvetési gazdálkodásának biztosítása, könyvvezetési és beszámolási kötelezettség teljesítése;
 • az alaptevékenység ellátásához szükséges költségvetési és pénzügyi, valamint infrastrukturális háttér feltételek biztosítása, köz / beszerzési eljárások lefolytatása;

Szakértői Intézet

 • a biztonsági okmányok előállításával, védelmével összefüggő hatósági jogkör gyakorlása;
 • a közösségi, illetve nemzeti fejlesztésű okmányok fejlesztésével, bevezetésével összefüggő szakmai döntés-előkészítésben történő részvétel;
 • szakértői tevékenység (okmány-, írás-, nyelvész-, vegyész-, hang-, fotó-videó-, informatikai és hírközlési szakértői tevékenység);
 • akkreditált szakértői laboratóriumok működtetése robbanóanyag analitikai, okmányszakértői és írásszakértői területen.

Koordinációs és Műveleti Igazgatóság

 • kapcsolattartás külső szervezetekkel; tájékoztatási feladatok;
 • megkeresésekkel , szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartások vezetése;
 • adatszolgáltatási feladatok teljesítése;
 • feladatok végrehajtását befolyásoló folyamatok elemzése, értékelése;
 • műveleti szolgáltatások (fedőokmányok biztosítása, postai küldeményellenőrzés);
 • 24 órás elérhetőség és rendelkezésre állás biztosítása.
 • együttműködés a nemzetközi partnerszolgálatokkal;
 • protokoll feladatok ellátása;
 • együttműködés kialakítása a vonatkozó jogszabályok és a megkötött megállapodások alapján természetes és jogi személyekkel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel;
 • háttértámogató tevékenység folytatása.

Információ Feldolgozó Igazgatóság

 • az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továbbított kommunikáció tartalmának ellenőrzése, feldolgozása, továbbá a lakásban történtek technikai eszközök segítségével való megfigyelése és rögzítése során keletkezett adatok, információk feldolgozása;
 • adatszolgáltatási feladatok teljesítése.

Technikai Felderítő Igazgatóság

 • a lakásban történtek technikai eszközök segítségével történő megfigyelése és rögzítése;
 • titkos kutatás támogatása;
 • hírközlő hálózaton folytatott kommunikáció tartalmának, valamint számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított, vagy azon tárolt adatokat megismerése és rögzítése;
 • technikai elhárítás;
 • működteti az NBSZ Rejtjelfelügyeletét.

Mũveleti Felderítő Igazgatóság

 • az érintett személy, valamint az azzal kapcsolatba hozható helyiség, épület és más objektum, terep- és útvonalszakasz, tárgy, esemény megfigyelése, az észleltek technikai eszközökkel való rögzítése;
 • mobil kommunikációs hálózaton folytatott kommunikációs eszközök azonosító adatainak megállapítása;
 • a nemzetbiztonsági jelleg leplezésével történő információgyűjtés.

Fejlesztési és Informatikai Igazgatóság

 • az NBSZ feladatainak teljesítéséhez szükséges technikai rendszerek, eszközök beszerzése, kutatása, fejlesztése;
 • az eszközök alkalmazásával kapcsolatos szakmai felkészítés;
 • fentiek érdekében együttműködés a nemzetbiztonsági szolgálatokkal és más szervekkel;
 • az NBSZ informatikai hardware- és software- eszközparkjának fenntartása, üzemeltetése.

Létesítménygazdálkodási Igazgatóság

 • végzi az NBSZ kezelésében és használatában lévő ingatlanokkal kapcsolatos üzemeltetési, valamint fejlesztési feladatokat;
 • közreműködik az NBSZ gépjárműveinek beszerzésében, biztosítja azok üzemeltetését;
 • biztosítja az NBSZ vagyonkezelésében lévő egyes objektumok őrzését.

Vissza